Hedefler / Sonuçlar

- Hedef ilçelerdeki tüm mera ve hazine arazileri tespit edilip değerlendirilme yapıldıktan sonra uygun yerler seçilerek Master Plan çıkarılacaktır.

- Master Plan içeriği 1/100000 ölçekli “İl Çevre Düzeni Planı”na yönelik olarak plan kararı haline getirilecektir.

- Master Plan içeriği 1/25000 ölçekli “Nazım İmar Planı”na yönelik olarak plan kararı haline getirilecektir.

- Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı master planı çalışması yapılacaktır.

- Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı projesine uygulama için hangi alt yapılara ihtiyaç olduğu belirlenecektir.

- Çıktılar, Konya geneli için yapılacak Kırsal Kalkınma çalışmalara yön vermesi amacıyla detaylı olarak materyal ve metotlarıyla sunulacaktır.

- Atıl durumdaki mera arazilerinin değerlendirilmesi, bilinçsiz yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir organizasyon çatısı altında toplanmasının sosyo- ekonomik gelişmeye sağlayacağı katkı çevre bileşeninde ortaya konacaktır.

- Şehir içindeki hayvancılık faaliyetlerinin bir yerde organize şekilde yapılmasının şehir yaşam kalitesinin artmasına sağlanacağı etkiler ortaya konacaktır.

- Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı içerisindeki insanlar için kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere hedeflenen yaşam standartları ortaya konacaktır.

- Atıl durumdaki mera arazilerinin değerlendirilmesi, bilinçsiz yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir organizasyon çatısı altında toplanmasının sosyo- ekonomik gelişmeye sağlayacağı katkı çevre bileşeninde ortaya konacaktır.

- Bölgede yaşayan insanların, enerji ihtiyaçlarını kendi faaliyetlerinin doğal döngüsünden elde edilen enerji kaynaklarıyla desteklenebilirliği etüdü ortaya konacaktır.

- Yaşam döngüsü esasında elde edilen çıktılar, ilerleyen dönemlerde bölge için yapılacak yenilenebilir doğal enerji kaynakları çalışmaları (kümelenme) için önemli bir girdi olacak şekilde ortaya konacaktır.

- Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili diğer alt bölgelerin belirlenmesi çalışmalara standartlar anlamında örnek teşkil edecek bir şablon oluşturulacaktır.

- Hayvan sağlığı açısından ifade edilen hastalık ve zararlılar konusundaki endişelerin minimize edildiği Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı master planı ortaya konulacaktır.

- Organize Tarım Hayvancılık Bölgesi ve Kentsel Yaşam Alanı master planında tarım alt bölgeleri itibariyle yığınlaşma ekonomileri üzerinde durularak bunların esasında 4 ilçe için plan hazırlanacaktır.

- Hazırlanacak planda sektörün dayalı ve bağlı sanayiler Sanayilere yer verilecektir. İşleme, sınıflandırma, depolama, paketleme, geri dönüşüm ve ticaret entegrasyonları esas alınacaktır.

- Yapılacak tüm çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında analiz edilecektir.